MunSEFF

Investície do udržateľnej energetiky sú jednou z hlavných priorít Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).  Banka zriadila kreditnú linku na podporu energetickej efektívnosti v slovenských municipalitách – MunSEFF. Prostredníctvom miestnych bánk program poskytol finančnú podporu pre investičné príležitosti v oblasti energetickej účinnosti a udržateľnej energie. Kreditná linka bola podporovaná komplexným balíčkom technickej asistencie, vďaka ktorému mohli žiadatelia úveru jednoducho pripraviť podklady. V rámci balíčka bolo ďalej zabezpečené vzdelávanie zamestnancov miestnych bánk  o investičných príležitostiach v oblasti udržateľnej energie a spôsobe posudzovania úverov.

Asistencia bola financovaná z grantu darcov ( v tomto prípade EÚ) a realizovaná bezplatne realizačnými tímami , ktoré sa skladali z miestnych a medzinárodných expertov.

Program bol spustený v roku 2007 s plánovaným ukončením v 2010. Vďaka svojmu úspechu bola od roku 2010 zrealizovaná druhá fáza.

MunSEFF II Súhrn

Druhá fáza projektu pokračovala do decembra 2015. Počas tohto obdobia program MunSEFF podporil 403 projektov, vrátane zlepšenia energetickej účinnosti v 114 municipálnych budovách, 219 obytných budovách a 70 projektoch v oblasti mestskej infraštruktúry. Celková výška pôžičky dosiahla okolo 84,5 miliónov eur s celkovými investičnými nákladmi viac ako 92,5 miliónov eur. Program bol podporený grantom EÚ vo výške 21,3 miliónov eur, ktorý bol využitý na investičné stimuly a províziu technickej pomoci partnerským bankám a žiadateľom úveru.

Projekty MunSEFF povedú k ročným úsporám energie vo výške 79 GWh, čo zodpovedá výške spotreby elektrickej energie domácností v meste Trnava s počtom obyvateľov 70 000 a ročnému zníženiu skleníkových plynov vo výške 15 000 ton CO2.

Program MunSEFF bol ukončený ku konci roku 2015 vyčerpaním kreditnej linky.

NOVINKY

EBRD ocenila najlepšie projekty na podporu energetickej účinnosti v municipalitách na Slovensku

2016-03-16

EBRD zorganizovala dňa 8. februára 2016 slávnostné udeľovanie cien v Bratislave , kde bolo ocenených 8 MunSEFF projektov. Na udalosti sa zúčastnilo 80 hostí, vrátane zástupcov slovenskej vlády, miestnych samospráv, hostí partnerských bank EBRD a miestnych spoločností.

Obce ocenené za projekty modernizácie verejného osvetlenia

2015-12-08

Niekoľko úspešných MunSEFF projektov bude predstavených na slávnostnom udeľovaní cien v Bratislave 11. februára 2016.

Obce ocenené za projekty modernizácie verejného osvetlenia

2015-03-11

Galavečer v Prešove na Slovensku sa konal na počesť štyroch obcí, ktoré zaviedli prostredníctvom projektu MunSEFF komplexnú rekonštrukciu svojho verejného osvetlenia.

Prvá komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia zo zdrojov MunSEFF bola úspešne ukončená

2014-04-04

V Senci prebehla tlačová konferencia a slávnostné stretnutie pri príležitosti úspešného ukončenia projektu komplexnej rekonštrukcie miestneho verejného osvetlenia financovanej zo zdrojov programu MunSEFF. Prítomní boli aj zástupcovia Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, starosta mesta Senec a firiem podieľajúcich sa na implementácii projektu, tzn. Philips, Ecologic, O.S.V.O. Comp a ENVIROS.

 

Všetky články
English