Komponent 1: Projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry vo vlastníctve municipalít, okrem budov

Za vhodné projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry vo vlastníctve municipalít okrem budov (doprava, kanalizácia, systém zásobovania pitnou vodou, verejné osvetlenie, oblastný systém kúrenia) možno považovať tie projekty, ktoré zahŕňajú vybavenie, systémy a procesy umožňujúce zníženie spotreby primárnej energie, a/alebo konečnú spotrebu elektrickej energie a/alebo palív (z fosílnych alebo obnoviteľných zdrojov) a/alebo iné formy energie (ktoré v konečnom dôsledku sú spojené so spotrebou elektrickej energie, tepla a/alebo palív) na:

 • výrobu a dodávku vykurovania a/alebo elektriny;
 • poskytovanie dodávky vody a kanalizačných služieb v rámci danej samosprávy;
 • poskytovanie služieb verejnej dopravy v rámci danej samosprávy;
 • poskytovanie pouličného osvetlenia na území danej samosprávy. 

Príkladmi vhodných opatrení sú:

 • kombinovaná výroba elektriny a tepla priamo na mieste;
 • kombinovaná výroba elektriny, tepla a chladu priamo na mieste;
 • náhrada súčasných kotlov za efektívnejšie (napr. kondenzačné kotly) alebo z dôvodu zámeny paliva;
 • modernizácie kotlov (ekonomizéry, lepšia izolácia, regeneračné horáky atď.);
 • modernizácie rozvodných systémov tepla vrátane zavádzania systémov kontroly a merania tepla;
 • výmeny nadrozmerných elektrických motorov, inštalácia pohonov s premennými otáčkami na elektrické motory (čerpadlá, ventilátory, pohony);
 • modernizácie rozvodných systémov elektriny (napr. výmena starých alebo nadrozmerných transformátorov, inštalácia kondenzátorov na zníženie jalovej spotreby energie atď.);
 • zavádzania systémov energetického riadenia;
 • modernizácie verejného osvetlenia (iba opatrenia zvyšujúce energetickú účinnosť). 

Projektom bude udelený grant vyrátaný ako percento z celkovej výšky poskytnutého úveru, percentuálna hladina pritom závisí na pomere usporenej energie. 

Podiel usporenej energie (PUE)

Grant ako % z úverovej istiny

20% - 29%

10%

30% - 40%

15%

40% +

20%

Podiel usporenej energie sa vypočíta nasledovne:

PUE = REU* / RES**

*REU – Ročná energetická úspora je ročná očakávaná ušetrená energia počas bežného roka po ukončení projektu.

**RES – Ročná energetická spotreba je celková aktuálna spotreba energie municipálnej budovy, alebo inej municipálnej infraštruktúry/zariadenia za priemerný rok na kúrenie, chladenie, ventiláciu, príprava horúcej vody, osvetlenie, prístroje, strojové vybavenie atď.

Vyjadruje sa v percentách (%)

Podiel projektových investičných nákladov, ktoré majú byť financované úverom bude závisieť od rozhodnutia banky, pričom táto výška môže predstavovať až 100% celkových investičných nákladov projektu. Táto suma zahŕňa DPH, ak klient nie je zdaniteľnou osobou podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V opačnom prípade celkové investičné náklady môžu byť financované bez DPH.

English