Komponent 2: Projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít a rezidenčného bývania

Za vhodné projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít a rezidenčného bývania (napr. kancelárske priestory, zariadenia zamerané na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, kultúru, šport a oddych, pohostinské služby, bytové domy atď.) možno považovať tie projekty, ktoré znižujú spotrebu všetkých foriem energie. Zahŕňajú investície do:

 • výroby tepla pre priestory a/alebo ohrev vody;
 • chladenia a ventilácie – využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe tepla pre priestory a/alebo ohrevu vody (chladenie a ventilácia je vhodná a odporúča sa);
 • inštalácie, modernizácie a rekonštrukcie kotlov alebo výmenníkov na odpadové teplo, tepelných čerpadiel pre vykurovanie a/alebo chladenie, účely klimatizácie, v prípade, že tepelné čerpadlá využívajú prírodné zdroje tepla (ako jazerá alebo podzemné vody), systémov pre využívanie odpadového alebo zvyškového tepla, výmenníkov tepla.

Vo všeobecnosti sa za vhodné opatrenia považujú:

 • výmena bojlerov, výmenníkov tepla, chladiacich jednotiek;
 • rekonštrukcia vykurovacích systémov vrátane inštalácie tepelných čerpadiel (voda-voda, zem-voda);
 • výmena okien a transparentných častí plášťa budovy použitím energeticky efektívnejších variant;
 • termálna izolácia plášťa budovy (vonkajšie múry, strecha a podlaha, ak sa nachádza nad nevykurovaným priestorom);
 • energeticky efektívne osvetlenie;
 • solárno-termálne inštalácie.

Vhodné opatrenia pre municipálne budovy:

 • náhrady starých alebo neefektívnych zdrojov energie;
 • inštalácie mikro kogenerácie/trigenerácie;
 • rekonštrukcie výmenníkových staníc, vykurovacích systémov a inštalácia meračov tepla;
 • vyváženie vykurovacieho systému, zavádzania vlastného systému kontroly tepla;
 • zavádzania systémov energetického riadenia;
 • výmeny existujúcich okien za nové s dvoj-izolačným zasklením s nízko-emisnou výplňou;
 • tepelná izolácia obalových konštrukcií budov;
 • rekonštrukcia existujúceho kúrenia (tepelné izolácie potrubí, nádrží a strojného zariadenia);
 • modernizácie klimatizačných a ventilačných systémov vrátane inštalácie rekuperácie tepla zo systému ventilácie vzduchu a/alebo procesov, realizáciu voľného chladenia budov, výmena a modernizácia kompresorov, zavedenie klimatizačných systémov s nastaviteľným objemom vzduchu;
 • inštalácie solárnych termických kolektorov;
 • a nahradenie starého a neefektívneho osvetlenia  energeticky efektívnym osvetlením (fluorescentné žiarivky, LED-žiarivky atď.).

Vhodné opatrenia pre obytné budovy:

 • výmeny kotlov alebo výmenníkov na odpadové teplo;
 • modernizácia vykurovacích systémov;
 • využitie geotermálneho tepla;
 • výmena okien a transparentných častí plášťa budovy;
 • termálna izolácia plášťa budovy;
 • energeticky efektívne osvetlenie;
 • solárno-termálne inštalácie.

Rozsah projektu

Grant ako % z úverovej istiny

Implementácia jedného súboru opatrení

10%

Súčasná implementácia najmenej dvoch rôznych súborov opatrení

15%

Usporená energie musí byť minimálne 30% v porovnaní s pôvodným stavom.

Podiel projektových investičných nákladov, ktoré majú byť financované úverom budú závisieť od rozhodnutia banky, pričom táto výška môže prestavovať až 100% celkových investičných nákladov projektu. Táto suma zahŕňa DPH, ak klient nie je zdaniteľnou osobou podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V opačnom prípade celkové investičné náklady môžu byť financované bez DPH.

English