Komponent 3: Projekty obnoviteľných zdrojov energie v municipálnej infraštruktúre a budovách

Za vhodné projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov sa považujú u obecných budov alebo v komunálnej infraštruktúre také, ktoré zahŕňajú zariadenia, systémy a procesy, ktoré umožňujú prechod od spotreby fosílnych palív alebo elektriny na energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov ako aj výstavba a využívanie obnoviteľných zdrojov energie u nových investícií, pri ktorých by bolo použitie pevných palív alebo spotreba elektrickej energie prvou možnosťou. V takom prípade nie je požiadavka na úsporu energie, ale na úsporu neobnoviteľných zdrojov energie. Zahŕňajú investície do:

  • prechodu z uhlia, zemného plynu alebo vykurovacieho oleja na biomasu,
  • nová investícia do obnoviteľných zdrojov energie alebo prechod na:
    • solárnu tepelnú energiu,
    • geotermálnu energiu (s alebo bez tepelného čerpadla),
    • výrobu bioplynu pre vykurovanie, chladenie a/alebo výrobu elektriny.

Použitie biomasy musí byť v súlade s kritériami udržateľnosti podľa požiadaviek príslušných EÚ a národných predpisov. Spoluspaľovanie biomasy s fosílnymi palivami nie je investícia podporovaná v rámci programu MunSEFF.
Projekty na výrobu biopalív alebo energie z nich, nie je možné financovať v rámci programu.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje sadzby grantov v EUR na GJ za vhodné obnoviteľné zdroje tepla, ktoré sa aplikujú pri kalkulácii grantu.

Technológia

Motivácia
EUR/GJ

Zmena paliva  z  uhlia/plynu/oleja na biomasu:

 Lokálne vykurovanie kotlom na drevené triesky

2

Lokálne vykurovanie kotlom na slamu

3

Diaľkové vykurovanie drevenými trieskami

3

Diaľkové vykurovanie slamou

4

Zmena paliva alebo investícia do energie z obnoviteľných zdrojov:

Solárne termálne zdroje

7

Geotermálne zdroje

7

Bioplyn (len kúrenie, CHP len s napojením na rozvodnú sieť)

6

Bioplyn CHP s mimosieťovým generátorom

10

Výšku grantu za každý projekt bude vypočítavať počítač. Maximálna výška grantu je stanovená na 15% a minimálna na 5% hodnoty úverovej istiny.

Projekty, ktoré už budú zvýhodnené vďaka príplatku za využívanie obnoviteľného zdroja energie, alebo inou existujúcou dotáciou na výrobu elektriny, alebo kombinovanú výrobu tepla a elektriny, bude možné financovať z programu MunSEFF, no bez možnosti získania nenávratného grantu.

Podiel projektových investičných nákladov, ktoré majú byť financované úverom budú závisieť od rozhodnutia banky, pričom táto výška môže prestavovať až 100% celkových investičných nákladov projektu. Táto suma zahŕňa DPH, ak klient nie je zdaniteľnou osobou podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V opačnom prípade celkové investičné náklady môžu byť financované bez DPH.

English