Projektový cyklus

 

Projektový cyklus

Projektový konzultant požiada pred začatím práce s potenciálnym klientom o podpis tlačiva Waiver Letter, na základe ktorého EBRD nebude zodpovedná za žiadne straty, náklady, škody alebo záväzky, ktoré by mohli byť spôsobené v dôsledku poskytovania služieb.

Pre projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry vo vlastníctve municipalít projektový konzultant spracuje Energetický audit (“EA”) al'ebo Zjednodušený energetický audit ("SEA") za účelom identifikácie a formulovania rozsahu projektu.

V prípade, že klient už má jasne definovaný rozsah projektu, ktorý je prezentovateľný v zodpovedajúcej forme, projektový konzultant vypracuje priamo REUP.

Po dokončení energetického auditu projektový konzultant spracuje v spolupráci s klientom Plán racionálneho využitia energie (“REUP”). REUP zahŕňa výsledky energetického auditu a ďalej popisuje plán financovania a harmonogram realizácie. Tiež obsahuje navrhované opatrenia súvisiace so zámerom investora, ako aj súlad s dodržiavaním ekologických noriem.

V prípade potreby projektový konzultant asistuje klientovi pri podávaní žiadosti o úver.

 

English