Reklamačný poriadok

V prípade, že klient nesúhlasí s negatívnym určením spôsobilosti, má právo dané rozhodnutie reklamovať.

1. stupeň reklamácie

Do 30 dní od vydania daného rozhodnutia môže podať reklamáciu prostredníctvom listu s konkrétnou požiadavkou na prehodnotenie v slovenskom alebo anglickom jazyku, v súlade so vstupným formulárom, ktorá bude adresovaná kancelárii MunSEFF (Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovensko). Všetky podporné dokumenty budú musieť byť predložené v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Písomné vyrozumenie na reklamáciu doručí kancelária MunSEFF (elektronickou poštou alebo faxom) do 15 dní odo dňa prijatia reklamácie klientovi.

2. stupeň reklamácie

V prípade, že klient nie je spokojný s reklamáciou na prvom stupni, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Európsku banku pre obnovu a rozvoj prostredníctvom jej riadiaceho pracovníka:

Mr Denis Viennot
Project Manager
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom

V druhom stupni budú zohľadnené reklamácie, ktoré budú predložené do 30 dní od dátumu doručenia prvého vyrozumenia na reklamáciu. V prípade, že klient podáva reklamáciu na druhom stupni, musí pripojiť kópiu anglickej alebo slovenskej verzie vstupného formulára, kópiu prvej reklamácie a písomné vyrozumenie doručené kanceláriou MunSEFF.

EBRD posúdi reklamáciu a v lehote 30 dní doručí klientovi písomné vyrozumenie. V prípade, že vyrozumenie bude opätovne negatívne, klient už nemôže podať ďalšie odvolanie.

V prípade, že klient dostane zamietavé stanovisko pri určení spôsobilosti priamo od EBRD, prípadná reklamácia bude projektovým konzultantom priamo postúpená na EBRD už na prvom stupni reklamačného procesu.

English